FANDOM


PAMBUNGADEdit

Ito ay ang pagsasalarawan ng kalagayan ng reyalidad sa ating kasalukuyang panahon. Sa ibang gamit at mga katumbas na termino at bokabularyo, ang paglalarawang ito na pangunahing pangangatawanan ng katagang Status Quo ay tataguring katulad sa kung ano ang tinutukoy nating Main Stream Reality o ang estado ng reyalidad kung saan ang lahat ano pa mang antas, baitang, kaurian, at pakahulugang halaw na tumutukoy sa reyalidad ay nababatay.

KAHALAGAHANEdit

Tulad ng ano pa mang termino at kataga, mararating ng panahon ang pagsasangang pakahulugan ng REYALIDAD tulad kung paanong magiging isang tunay na kaganapan ang relatibismo ng panahon dulot ng argumentong kawalan ng absolutong depisnisyon. Kung isang tuwiran na nga ba itong kaganapan sa kasalukuyan o pawang mga kaganapang napipinto pa lamang ay ang isa sa mga katotohanang paninimbangang ng mga pahinang ito ng katotohanan. Saan man dalhin ng katuwiran o kalaharan ng mga kaganapan, narito at minamabuti ng pahinang itong ilatag ang kahalagahan ng iisang katuturan ng reyalidad.

Na matapos ang katakdaa ng panulat ng pahinang ito, ang mga kasunod na kaganapan ay maaring makapaghudyad ng mga paglalahad na taliwas sa pangkaraniwan. Kung kaya naman bago pa man sumulong sa kung pasaan ang mga magiging paglalahad, ititakda na sa absolutong pagkilala sa kasalukuyang daloy ng reyalidad kung saan lahat ano pa mang matutunghayan at tutugaygayang kalagayan ng mga kapanahunan ay dito -- sa STATUS QUO -- lahat pawang magsisipagbatay.

LAYUNINEdit

Sumasaklaw-kamalayan ang mga pahinang ito sa sukdulang pinakamakatotohanang paglalahad at paglalarawan ng kasalukuyang antas ng reyalidad sa layuning makapagtalaga ang isang tuldok kapanahunan at takdang kaganapan sa kamalayang-pangkasaysayan ng iisang pagtatangi at pag-uuri sa katuturan ng reyalidad. Sa pamamagitan ng absolutong pagtutukoy, layunin ng pahinang ito na ang paglalarawang ilalahad ay maging panandaan ng isang punto ng kamalayan na hindi mababago ng walang sapat na makatuwirang kadahilanan at hindi maiiba liban sa pamamaraang alinsunod sa mga pagtatanging pangkatuturan na gayong kinasasaklawan ng pangkahulugan sa mismo ngayon nitong kasulatan.

KAHULUGANG PANGREYALIDADEdit

Ang reyalidad ay may angking katuturan, kalikasan, kaganapan at kabuluhan na nagwawangis-kahulugan sa katotohanang taglay ng absoluto nitong pakahulugan. Sa paglalarawan sa pahinang ito, pasisinungalingan dito ang argumentong ang reyalidad ay may relatibismong katangian na sa pagkakagayon ay may sanga-sangang kahulugan. Habang madiing ipinakakabuluhan sa pahinang ito na ang likas na reyalidad ay absoluto at pangkalawakan, katulad nitong susukatin sa pagdadangkal ang pakahulugang gamit sa mga pahinang ito ng Status Quo.

Bilang katotohang napapako sa kapwa elemento ng panahon at luklukang pangreyalidad, ang status quo ay ang pananatili ng mga katalagahang kasaysayan kung paanong ito ay tukoy na naipagsatalaan ng ala-alang pangkamalayan.

KatuturanEdit

Ang reyalidad ay ang materyal, pisikal at aktwal na kaganapan at pangyayari ng mga katakdaan ng panahon kung saan ang kapanahunan ay tumutulay sa yugto ng partikular na pagkakahanay-hanay ng mga kaganapang naisasakatuparan sa tiyak at tukoy na pook o lunan habang ang pagkapangyayari ng mga bagay-bagay ay tumutugma bilang kahantungan ng mga kaganapang nasisinop ng pangkasaysayang pangkamalayan.

KalikasanEdit

Mayroong dalawang elementong likas sa reyalidad: ang kapanahunan at ang pook at lunan ng kanyang kaganapan. Kasinghalaga ng dalawang elementong iyon ay ang isa pang batayang elemento na siyang nagbibigay katiyakan sa kasaklawan ng Status Quo. Ito ang kahalagahang elemento ng pagkakasinop ng isang kaganapang pangreyalidad sa kinapapaloobang ng pangkasaysayang kamalayan.

Ang katotohanan ng reyalidad ay ang akwalidad ng kanyang mga elemento sa metaryal at pisikal na pagkapangyayari ng isang kaganapan kung saan ang sukdulang kasukatan ay nababatay sa ala-alang itinatala ng gayong kaganapan sa kamalayang pangkasaysayan.

KabuluhanEdit

Ang reyalidad ay isang sukatang tagapagdangkal ng antas ng katuturan ng isang bagay. Kung ang bawat bagay sa ating Kalawakan ay binubuo ng iba't-ibang elementong pangkatuturan, tanging sa kamalayang pangreyalidad lamang masusukat ang kahalagahang pangkaganapan ng isang bagay at kung ano-ano ang kasaklawan ng mga taglay nitong elementong pangkatuturan.

KASALUKUYANG KAGANAPANEdit

Ang pahinang ito ay naisulat pasakalimbagan bunsod ng mga kasalukuyang kaganapan na may kinalaman sa mga bantang kinakaharap ng kasalukuyang antas-pangkalagayan ng reyalidad. Sa partikular na paghihimay, liban sa ilan pang mga kubling kaganapan na maaaring isapahina sa mga susunod na katuluyang-sulatin, ang mga sumusunod ang sa kasalukuyan ay ang maituturing na mga pangunahing kaganapan na nagbubunsod ng malawakang pamiminto ng mga pagbabago sa katuturan ng reyalidad kung paanong ito ay nasisinop sa kamalayang pangkasaysayan na ating natatanging kapanahunang pangsibilisasyon.

Likas na bunga ng ebolusyonEdit

Sa mabilis na pagbabago ng panahon, kasabay na umaayon sa ano mang pagbabago ang mga katuturang pangkamalayan. Sa ngalan nga ng silibilasyon at pag-unlad, ang mga makabagong mga nangagsipagsakaganapan sa ating panahon ay nagiging katanggap-tanggap sa katuwiran at kadahilanang umiinog pakatuwira’t pakahulugan sa panununton sa pangkalahatang layunin pinakadadakila ng lahat at ng buong sibilisasyon – ang panlipunang pangkaunlaran.

Sa ano mang patuloly pang magaganap na mga pagbabago sa kung ano pang kadahilanan, kikilalanin lamang ng mga pahinang ito ang gayong pagbabago bilang katanggap-tanggap sa ating pangkapanahung kalagayan kung ang pangyayari nito ay magbabatay sa ditong kabaybayan ng katuturan ng Status Quo.

Pagnanasang personalEdit

Liban sa kadahilanan at layuning pangkaunlaran, isa din sa bantang pangreyalidad (na maituturing pa ngang pinakamapagbanta) ay ang likas na mga personal at pansariling mga kadahilanan – ang likas na pantaong pagnanasa at mga pansariling kagustuhan. Sa mundong patuloy ang pagtutunggali ng kaalaman at kakayahan, ang mga gayong mga personal at pangsariling mga pagnanasa at kagustuhan ay malimit na itinuturing bilang pinakaugat-pangkadahilanan ng ng pagkanararapat na bawat nating mga isinasagawang mga kapasyahan.

Sa ibang paglalahad ng katulad na kaisipan; ang lahat at bawat ginawa o ginagawa nating mga panunukat at pagdadangkal ay lahat pawang umiinog sa mga kapasyahang likas nating natutuhan sa kinabibilangan nating antas at ng anyo ng kung ano ang tunay-na-buhay.

Pampamangkatang kagawianEdit

Sa ikasusulong ng pinagkakaisahang adhikain at layunin, kumikilos ang iba't-ibang antas ng pangkamalayang-pamangkatan tungo sa isakakatuparan ng kani-kanilang mga kamithian. Sa mga ipinagbubunsod ng gayong mga kinasasanayang mga kagawian, kadalasang nangangahulugan ng takdang pagbabago ang pagsasakatuparan ng kani-kanilang mga kaisipang nagsisipagsakalarawan ng kanilang mga pampamangkatang mga layunin at kamithian.

Likas na daloy katakdaanEdit

Sa dami ng mga puwersang naghahain ng banta ng posibilidad ng mapanirang mga pagbabago sa reyalidad, hindi maiiwasan ang mga kahahantungang kusa at likas na mga kaganapang katakdaan na makapagtataya sa maaaring alanganing kalagayan ang kasalukuyang batid nating mga katuturang pangreyalidad kung saan ang mga ibubugang pagbabago ay magiging mga kakaiba at hindi pa kailan man nasasagiang kamalayan sa alin mang kapanahunang pangkasaysayan. At hindi man kilalaning tuwirang taliwas sa inaaasahan ng nakararaming kamalyan. Ang likas na daloy ng mga kaganapan ay ang mag-iisang puwersa sa lahat ng namimintong kaibahan at ng alin pa mang mga mangingibabaw na katakdaan na tulad ng nabanggit ay maaasahang hindi nakaalinsunod sa mga layunin at kaisipan sa kung paano iyon ay kinilalang sa tunay-na-inog ng panahon at buhay.

TATLONG PINAKANAMIMITONG MGA PAGBABAGOEdit

1. Daluyang dahon ng panahon. Kung paanon nating kinikilala sa reyalidad ng Staus Quo ang mga nagaganap na mga pagbabago sa ankin nating daluyan ng panahon ay maaring hindi na magtatagal pa sa dati nitong anyong pangkalagayan. Sa pamiminto ng mga teknolohiyang makabago, ang daloy ng panahon ang kinikilalang isa sa pangunahing ugat ng kapangyarihang makapananaklaw pangkalahatan kung kayat nanaisin ng sinumang itoy pangunahing saklawan kung para lamang sa isakakatuparan ng kanilang layuning katutuntunan.
2. Pagbabagong pangkapaligiran. Liban sa kinikilalang kalawakan ng ating reyalidad, sumusulong ang likas na reyalidad sa matuling pagkilos ng panahon tungo sa paglikha ng mga makabagong pook at lunan kung saan maaaring magpatuloy ang buhay o ang kamalayan batay sa katuturang naisin at tukuying-saklaw sa kung ano mang taglay na antas kapangyarihan ng kasalukuyang tanggap-panlipunang mga kasanayan at kagawian.
3. Ang pagtatalaga ng iba at makabagong katuturan. Sa mga pagbabagong tinatahak, ang pagbabago sa larangan ng mga katuturan at pakahulugan ng mga bagay-bagay ang isa sa mga nilalandas ng mga puwersa ng kaalaman, kasanayan at kayamanan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbabagong pangkatuturankatuturan, magagawa ng gayong mga pagbabago hindi lamang ang baguhin bagkus ay lubusang palisan maging ang mga kalikasan ng mga bagay-bagay sa kinikilala nating reyalidad sa tunay-na-buhay.

KASAKLAWANEdit

Kasabay sa katakdaan ng pahinang ito at alinsunod sa mga katuwiran, kabuluhan at kaisipang kinapapalooban ng pagkakalunsad ng Timeline 1.0 at ng iba pang mga kahanay nitong may mga katulad-kalimbagan ng ganitong pahina ng Dokumentadong Kodipikasyon na Pangkaugatang-Datos (DK2) , ang bias ng sakop-kasaklawan ng Status Quo ay maituturing sa kalagayang ng sukdulang-kalawakan.

Ang ganoong mapanaklaw na kasakupan nito ay umiiral dahil sa tiyak at ekslusibo nitong kabatayan sa literal na reyalidad kung saan walang ano pa mang maituturing na abot ng kamalayan na hindi katumbas na masasaklawan ng kaganapan at katukuyan ng Status Quo.

Sa higit particular na pagtatalaga ng tuwiran nitong kasaklawan, lahat ano pa mang elementong maaaring ituring bilang posibleng pangkamalayang kasaklawan ay ganap maituturing na potensyal na kaisipang kapalolooban ng Status Quo. At sa pagtatalaga maging ng mga kaganapang kung hindi man tuwirang mga pangkasalukuyan at pangreyalidad (tulad ng mga pangyayaring posibilidad pa lamang o kaya ay mga mithiing pangarap o pantasyang pangkaisipan na maaring mapangyari lamang sa hinaharap ngunit hindi sa kasalukuyang kapanahunan), ay hindi maaaring masaklawan ng kamalayan kung hindi muna babatay sa umiiral na mga kamalayan na tukoy sa kasaysayan o ala-alang pangkabuuhan ng mga sinasaklawang katotohanan ng Status Quo.

DESENYONG TEKNIKAL (CONFIGURATION)Edit

Napangyayari sa pamamagitan ng mga sumusuportang katulad at kasingbisang mga kapangyarihan, ang Status Quo ay maaaring umiral at ipagsaklaw ang sakop-antas nitong reyalidad sa ano mang platform or kapaligiran.

===Ilan sa mga sumusuporta ditong mga kauring kapangyarihan ay ang mga sumusunod: Pangunahing Nagbubunsod Kapangyarihan=== 1. Timeline 1.0 2. Timeline Mainstream

Sumusuportang Elementong PangkapangyarihanEdit

1. Word 00 2. Metacom (Metaphysical Communications) 3. NanoTech 4. Dan.bot 5. Kapangyarihan 2000 Series

Kaayusan (Setting)Edit

Bilang tuwirang kabunsuran ng mga tagapagbunsod kapangyarihang Timeline 1.0 at Timeline Meanstream, ano mang operasyon at katalagahang gamit at galaw ng Status Quo ay hindi nangangailangan ng ano pa mang teknikal o kaya ay pormal na kondisyon o desenyo ng pang-estraktura nitong kaayusan. Sinadyang papag-iralin sa ano mang kondisyon ng platform o kapaligiran tanging ang kahayagan sa tekstong pasalaysay ang hinihingi ng Status Quo sa tuluyan nitong pagsasakaganapan.

KATALAGAHAN NG MGA EKSLUSIBONG KATANGIANEdit

Pangkalahatang ImpormasyonEdit

Developer Company : Kabalikat Holdings Founding Developer : Ferdinand A. Oreas Date of Release of Pilot Product : FRIDAY, 13 April 2012 Systems Architectural Design : Status Quo SDF.ini Manual Module and Source Data File Document copies : 1. Hard-copy printed on bond paper; 2. Primary e-copy, in Word Document 3. Published in e-copy, thebookoflove.wiki.com 4. Back-up preserved copy : in Word Document in remote storage device (e-copy) and in Kabalikat Library (paper copy).

KARAPATANG-ARIEdit

— COPYRIGHT—Edit

This declaration of exclusive Copyright © provision is issued to herein AUTHOR with corresponding unconditional license for its use as said AUTHOR may so decide. Further, as he may deem necessary, as Author he may employ penal provisions provided under related documents which otherwise directly pertain to herein express citation of copyrighted title. As use of copyright license unconditional, the AUTHOR is likewise granted full discretion to modify, amend or otherwise adopt new provisions pertinent above mentioned condition on application of penal provisions. This title of copyright subsists and shall continue to be effective until the herein Title Owner relinquish, transfer, or convey such right to ownership in an express written document executed and signed by the same under his free and conscious volition.

Detalyeng Pangkarapatang-AriEdit

Status QuoEdit

A Cyber-Space Software Released by KABALIKAT HOLDINGS COPYRIGHT © F. OREAS, KABALIKAT 13 April 2012 Caloocan City, Philippines

KasiguruhanEdit

Halaw sa pampanitikang inspirasyon ng Excalibur Sword (The King Sword of King Arthur) ang Dokumentadong Kodipikasyon na Pangkaugatang-Datos (DK2 o Source Data File SDF) ng Status Quo tulad ng mga iba pang mga kahanay nitong kalikhaang nabibilang sa kalipunang ito ay nalimbag sa pamamagitan ng iisang pangkalahatang Kapangyarihang Pangsiguridad – Ang King Arthur’s Sword.

Alinsunod at ayon sa likhang kapanagyarihan na nabanggit, ano mang pagtatangka sa pagsasakatuparan ng kimkim na nais o pansariling pagnanasa, sakaling maisagawa, ay kaganapang naisatakda kung kaya’t dapat igalang, kilalanan at hayaan sa tuluyang pag-iral. Dahil tulad ng King Arthur’s Sword, na pinagpilitang pagtagumpayan ng kung sino-sinong mga matipuno at mga makapangyarihan, dahil sa hindi nga para sa kanila’y wala isa man ang nakapaghugot ng espada sa pagkakatanim nito sa sa isang malaking bato. At ng dahil ang katakdaan ay natutukoy sa batang hari na si Arthur, walang lakas ang kanyang kinailangan upang matagumpay na maisagawa ang kinabiguan ng marami.

Sa katulad na katuwiran at prinsipyo, bukas ang pahina ng Status Quo katulad ng iba pa nitong mga katulad na kalikhaan upang subukang angkinin o kaya’y pakinabangan manlang ng sino man kung saan ang katagumpayan ay tinitiyak na nababatay sa likas na katakdaan.

Kung nararapat, sa kanila ang katagumpayan at hindi ng nagmamay-ari kalian man tututulan.

Panghinaharap na mga katalaanEdit

Sa kung ano mang mga pagbabago o karagdagang mamarapatin ng Tagapagmay-ari ng kapangyarihan ng Status Quo, ang pag-uugnay sa orihinal at paunang kasulatang ito ay kusang makapagbubunbon ng ano mang patungkol na kaisipang tuwirang tumutukoy sa pahinang ito. Walang particular na rekisitos ang kailangan pang isagawa maliban sa tekstong kasulatan na nasasaad sa anyong pasalaysay sa kung paano at sa kung saang plataporma pa man iyon pairalin sa kaganapan. Sa kalipunan, katulad ding walang kakailanganing upang papagpangkatin sa kaisahan ang mga maaaring maging karagdagan o pagbabago pang kasulatang ipagsasakaganapan sa hinaharap kung saan ang mga titik at talatang ditoy tumutungkol sa magkakakilalang magsisipagkilos sa katipunan sa sarili nilang pamamaraan. Ang ganitong kaganapan ay maisapangyayari sa pamamagitan ng pananalaytay ng gayong mga kaisipan sa gising na kamalayan ng mga nilalang at elemento na tutunghay sa kalimbagan at kaganapan ng Status Quo bilang likhang Kapangyarihan.

Pangkalahatang ProbisyonEdit

Sa ano pa mang mga katangian, elemento, paglalarawan, kaukulan, pagtutukoy at mga katulad na angking pagtatangi sa Kapangyarihan ng Status Quo na hindi nasasaad sa paunang limbag na pahinang ito, and probisyon ng Karapatang-ari ng May Akda ay sapat upang makapagpangyari ng ano mang hihingiing karadagan ng mga pahinang ito (kung sakaling mayroon man o mayroon lang) kung saan ang gayong mga karagdagan ay maisasalin sa kaisahan nitong mga pahina sa pamamagitan lamang ng tekstong kasulatan na nasa anyong pampanitikang pasalaysay sa ano mang kaanyuhang pangreyalidad.

Sakali ngang may gayong matukoy na kakailanganing karagdagang kamalayan, sasapat ang kairalan ng ano mang katulad at kaugnay na kaisipan na maaaring nasasaad at nasusulat sa ibang mga kahanay at kauring pahina. Ang gayong sapat na kaugnayan maaaring simpleng maisagawa sa pamamagitan lamang ng tuwirang pagkilala at sadyang pagsasakamalayan ng May Akda kung saan sasapan ang pangako ng pagdaragdag pasapahina sa alin mang panahon sa hinaharap at agad nang malalapatang bias ang gayong nabanggit na pagkilala.

Tiyak-pagtutukoy sa Otoridad ng KapangyarihanEdit

Ang kairalan ng mga Kapangyarihang nasasaad dito ay maipangyayari sa reyalidad ng tunay-na-buhay sa pamamagitan ng sumasaklaw ng pangkalahatang kondisyon sa pagsasakaganapang kapangyarihan ng Status Quo na pawing nakasalalay sa pangkamalayang pagkilala ng May Akda sa ano man tukuyin nitong katuturang sakop at saklay ng katotohanan ng kanyang reyalidad.

Ang ano man antas na tutukuyin ay siyang iiral na katotohang pangreyalidad tulad kung paano ipagsasalad at papagtitibayin sa pagpapatunay ng mga pahina at kalaharang magsisipagbunsod kasunod ng kalimbagan ng paunang pahina ito.

Sa kasalukuyan, papagkakasyahin na muna ang kapaliwanagan sa kaangkinang pang-otoridad ng kapangyarihan sa simpleng pagsasaad na muna lamang sa kairalan ng mga pahinang ito. Ang ganitong kasapatan at alinsunod lamang sa simpleng rekesitos ng kalikhaang ng pahinang ito na sasapat pakasalukuyan ang simpleng pampahinang katalaan – ang tuwirang katakdaan sa panahon at reyalidad sa kalahatan.

PAGLULUNSAD-PASAKAGANAPANEdit

Opisyal na maipagsasakaganapan ang mga nasasaad sa pahinang ito sa mismong tuldok-pangkapanahunang maisakaganapan ang kalimbagan ng unang sipi ng kasulatang ito na dito’y particular na tinutuldukang kaganapan ngayong Ika 13 ng Abril, taong Dalawang-Libo at Labing-dalawa, araw ng Biyernes, ganap na 4:13 ng umaga, ditto sa Tanggapan ng Kabalikat Financing, Company, Lunsod ng Caloocan, Metro Manila, Philippines.

Magandang araw po sa lahat…

MABUHAY!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.