FANDOM


Ikaw, Mambabasa ang isang Tauhang laging kabilang sa lahat ng kwento at nobela ng May Akda. Sa iyong pagtugaygay sa pagdaloy ng mga kaganapan sa mga pahina, pinapag-iiral mo ang kabuluhan at katuturan ng mga kataga at terminong binaybay ng dampi ng halik ng mga titik ng makinilya sa kaputian ng dati'y walang-mababasang kablankohan ng mga pahina.

Sa loob ng iyong tahimik na imahinasyong pinagdidingas ng mga tagpo at tauhang iginuhit ng May Akda, napag-iinog ang panibagong sanga ng buhay -- ipa pang sanga ng reyalidad. Na sa kabila ng tapat mong pagtugaygay, ikaw ang kamalayang hindi kailanman pinangangalanan sa alin mang pahina. Liban ngayon... Liban sa kalimbagan ng pahinang ito na tinutunghayan ng iyong mga balintataw ngayon. Liban sa kaibang kwentong ito na ikaw, Mambabasa ang tauhang tutugaygayan ng ditong gumuguhit na mga tagpo at yugto.

At ang kabanggitan ngang ito ng iyong ngalan ay ang katumbas ng kawakasan ng pangangathang isip ng May Akda. Dahil ikaw, na siyang pangunahing ngayon ditong tauhan, ang elementong panpanitikang nagpatibok ngayon sa mga titik na binababaybay dito sa reyalidad at dito sa tunay-na-buhay. At salamat... salamat sa iyong pagtugaygay... tapat, taimtim, at mapagtanod mong pagtugaygay. Na sa kabila ng mga tunay mong layunin sa pagbuklat ng mga pahina, sa pintig ng iyong kubling-malay, naging katuwang ka ng May Akda.

Masunuring katuwang na handa mo laging ipagkaloob alang-alang sa ikapagdadaloy ng kaisipan ng May Akda, hindi lamang ang iyong panahon. Kasama ng iyong pagtugaygay ay ang iyong buong pusong pagsang-ayon sa bawat idikta sa iyo nitong May Akda... Sa bawat idikta sa IYONG KAMALAYAN nitong MAY AKDA.

Kung kaya nga't simula ngayon, simula sa mga pahinang ito, hindi na muling magsusulat pa ang May Akda sa mga kaputian ng blankong pahina kundi sa iyo nang KAMALAYAN ang mula ngayon at mula dito'y magsisilbing sulatan ng mga pangangathang isip at mga pagpapahayag ng May Akda.

Salamat muli sa iyo... Sa kamalayang alay mo. Habang hawak ng makinilya ang iyong kamalayan, nakatitiyak ang May Akda na may tutugaygay sa mga kwento... na may tapat na may magbibigay buhay sa bawat iguhit niyang Mundoi. Hanggang sa mga kabanata pang susunod... salamat sa pagsunod...

Magandang araw...

MABUHAY!

...SINO ANG NAPAGLALANGAN NINO? PAANONG NALAMANGAN NG KUNG ANO NINO?  
PALIBHASA  NGA’Y MATSING... NAPAGLALANGAN NA’Y NAGBUBUNYI PA RIN... “Hoy... hoy! 
Pahingi nga ng saging mo!!”

May nakalathalang pahina ng Facebook sa https://www.facebook.com/pages/Reader/302846716465980

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.