FANDOM


Ang DepositaryO Wiki


ProloguePrefaceIntroductionContentCopyrightAcknowledgementPlot


          ObjectiveGoalsProjectsProgressTheoriesIdealsPolicy


Ang Sisidlang Baul ng mga Element-O

Depositarygravatar

DepositaryO Ang sisidlang baul ng mga ElementO

John 1:2 -- "And the WORD was made FLESH and dwelt among us."

Mission

Ang DepositaryO ay ang sisidlang baul ng mga ElementO kung saan natitipon ang mga sulatin at panulat ng May Akda. Bilang talaan ng kaisipan, ito ay bumabaybay ng mga termino at kataga na siyang nagbibigay katuturan sa pangkamalayan ng tunay-na-buhay at ng reyalidad.

Sa kabila ng sanga-sangang bersiyon ng mga wika na pawang naglalayong iangkop ang pakahulugan ng mga salita sa pansariling kapakinabangan, nalimbag ang DepositaryO upang panatilihin ang integridad ng wika sa tunay at likas nitong katuturan.

Vision

Ang kalimbagan ng DepositaryO ay isa sa nalalabing patutuo na ang wika ay may angking buhay at kamalayan. Sa pagpapatunay, paninindigan ng DepositaryO na sa kalipunan ng mga sulating natitipon sa mga pahina nito, mapagpapairal nito ang isang pangkalahatang alituntunin na siyang magsisilbing batayan at saligan ng lahat ng mga katuturan, kabuluhan, kahulugan, kahalagahan, kalikakasan at higit sa lahat ay batas na gagabay sa pagpapanatili ng kaayusan, katarungan at katuwiran sa bawat saklaw-mararating ng bawat uri at kalagayan ng kalahatang umiiral na kamalayan.

PAMBUNGAD

HALAW SA UNANG AKLAT

Genesis 2:15,18-20

"(15) Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang itoy pangalanan at pagyamanin.

"(18) Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, Hindi mainam na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. (19) Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito and pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. (20) Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop na kasama at katulong niya."

HALAW SA HULING AKLAT

Apocalipsis 22:18-19

"(18) Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito: Sa sinomang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. (19) At ang sinumang mag-aalis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito."

Latest activity

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.